پیشنهاد به دوستان

بابا الفبا

براساس روش قصه گویی و با تكيه بر اين موضوع كه دانش آموزان داستان را دوست دارند. مي توان با استفاده از 15 الي 20 داستان تمام حروف الفباي فارسي را به آن ها تدريس كرد نویسنده :بیژن شمسی زاده 1380 انتشارات تخت جمشید شابک: 9-93-6794-964
babaalfba.gif