مقاله‌های موسسه

 

 

{phocadownload view=file|id=8|text=نغمه بلبل|target=s}   نغمه بلبل

 

 نغمه بلبل

 

بــگفتـم  بــلبــلا خـوش    مي ســرايي              بــزن   از   ســوز   عـاشـق   هـم   نـوايـي

بـگـفـت   آواز   مـن    ســر الـهـيــست              هـمي  دانـم  بـخـواهـي   يــا    نـخـواهـي

و  ايــن  تحريرهاي    زيــر   و  بـــم  را              نـمي دانـم حـزيـن   اســت  يــا   شـهابـي

بـگفتم  راز صـحبت  با  گـلـت  چـيـست              چــرا   آن  را   بـــود   يــكـدم    بـقـايـي

بـگفت  اي  دوســت كـمتر گـوي  از گل              « تــو كـه نـوشــم نـه اي نـيشم  چـرايـي»

هم  از  وصلش بخوانم  سر خوش  و مست              هم   از  هـجـرش كـنـم  شـور  و  نــوايـي

بـگفـتم  عشـق  را معنـا  كن  اي  دوست             كـه  الحــق  مـظـهـر  عـشق  و   صـفـايـي

بـگفـت عشـق  اسـت  كانرا   نيست پايان             نـه  در هـجـر  و  نـه در  وصـل  و  سـلامـي

كه در  هـجرش   بود  نـوعي  تب  و  تاب             و   در   وصـلـش  بـود   يـكـدم    شـفـايـي

بـبـين گـل  مي كـند  پيـراهـنش  چاك              اگــر   بــهرش  فـرســتم   مــن  پـيـامـي

از  ايـن  رو  مي كـنم   هر  دم  نـگا هش             كــه  او   دزديـــده  مــي دارد    نــگـاهـي

و ز  ايـن  مجنون  دل خود  در طـبق كرد            كـه  لــيــلي  نـيز   مــي دادش   جــوابـي

بـه  عـشــق  مــادر  و  فـرزنـد   بـنـگـر             نــمي بـيـني  در   آن  رنــگ   و   ريــايـي

عــلي چـون  مـظـهر عـشق   خدايـيست            خـــلوص   عـــشـق   را   دارد   صـــفـايـي

ولـي  عـشقي  كـه  بـيـني  ايـن  زمـانـه             گرفـــتـه  تـــار  و   پـــودش  را  بـــلايـي

از  ايـن  تـرسـم   نـمانــد   در   زمــانـه            ز  ســوز   عــشـق   بـر  گـنـبـد   صـدايـي

ز  سوز  عـشـق  من  هــر  چـه  بـگويـم             نــيـايـد    فــهـم   آن   ا نـــدر   كــلامـي

سـرش  بـالا   گرفـت  و   بـال   بـگشـود            صـــدايـي  مـي رسيـد   اي  گــل  كـجايـي

              بـگـفتم    فـهم  الـحان    تـو  را  نيسـت            نــه  صـدهـا  و   هـزاران  هـمـچو    مــايـي          

           

                                                                                بيژن شمسي زاده

                                                                                    1379 

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

logo-samandehi